Να γραφτούν οι τύποι της υποτακτικής που ζητούνται doc

βουλεύομαι, β' πληθυντικό αορίστου
μάχομαι, α' πληθυντικό ενεστώτα
κομίζομαι, α' ενικό αορίστου
ἅπτωμαι, α' πληθυντικό αορίστου
γράφομαι, β' πληθυντικό παρακειμένου
φαίνομαι, γ' ενικό ενεστώτα
γίγνομαι, γ' πληθυντικό ενεστώτα
ἀγωνίζομαι, γ' πληθυντικό παρακειμένου
φυλάττομαι, β' ενικό παρακειμένου
λύομαι, β' πληθυντικό ενεστώτα
βουλεύ
μαχ
κομί

γεγραμμένοι
φαίν
γίγν
ἠγωνισμένοι
πεφυλαγμένος
λύ