Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο υποτακτικής doc

1 ἄγ (ἄγω, α΄ πληθ. υποτ. ενεστώτα) ὦ νέοι...
2Ὅταν ἀναβλέ (ἀναβλέπω, α΄ πληθ. υποτ. αόριστου)...
3 Ἴωμεν καὶ ἀκού (ἀκούω, α΄ πληθ. υποτ. αόριστου) τοῦ ἀνδρός.
4 δ. παύ (παύω, β΄ πληθ. υποτ. ενεστώτα) τῆς μάχης.
5 Ἂν αὐτῷ διδῷς ἀργύριον καὶ πεί (πείθω, β΄ εν. υποτ. ενεστώτα).
6 Ἐὰν τοὺς ἀγῶνας κολά (κολάζω β΄ πληθ. υποτ. ενεστώτα).
7 Οὗτος ἀθυμεῖ φοβούμενος μὴ οὐκ (ἔχω, γ΄ εν. υποτ. ενεστώτα) τὰ ἐπιτήδεια.
8 Ὅρα μὴ περὶ τοῖς φιλτάτοις κινδυνεύ (κινδυνεύω, β΄ πληθ. υποτ. ενεστώτα).
9 Εἰς τὴν ἄλλην Σικελίαν πέμ (πέμπω, α' πληθ. υποτ. αόριστου) πρέσβεις.
10 Ἐὰν (εἰμί, β' εν. υποτ. ενεστώτα) φιλομαθής, ἔσει πολυμαθής.