Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της ευκτικής doc

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
1. Ἄρα πιστεύ (πιστεύω, β' πληθ. ευκτ. αορ.) ἄν ὅσους κινδύνους ὑπομένω;
2. ἔχ (ἔχω, β' εν. ευκτ. ενεστ.) ἄν με διδάξει τί ἐστι νόμος;
3. Βροῦτος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ ἐφόνευσαν τὸν Καίσαρα, ἵνα τὴν τυραννίδα παύ (παύω, γ' πληθ. ευκτ. αορ.)
4. Εἴθ' ἐθέλ (ἐθέλω, γ' πληθ. ευκτ. ενεστ.) οἱ θεοὶ εὐμενεῖς ἡμῖν εἶναι καὶ συμβουλεύ (συμβουλεύω γ' πληθ. ευκτ. ενεστ.) τοῖς σημείοις τὰ ἄριστα.
5. Καὶ ὑμεῖς δ' ὑγιαίν (ὑγιαίνω, β' πληθ. ευκτ. ενεστ.) καὶ εὖ πράττ (πράττω, β' πληθ. ευκτ. ενεστ.).
6. Ὦ βασιλεῦ, εἰ μὴ ἀληθεύ (ἀληθεύω, α' εν. ευκτ. αορ.) θανάτῳ κολά (κολάζω, β' εν. ευκτ. αορ.) ἄν με.
7. Οὕτω γὰρ ἄν ἀποτρέ (ἀποτρέπω, β' πληθ. ευκτ. αορ.) τὸν τῶν βαρβάρων κίνδυνον.