Σχημάτισε το αρσενικό γένος της μετοχής μέσης φωνής των ρημάτων doc

ΡΗΜΑΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΑΤΤΟΜΑΙΠΡΑΤΤΜΕΝΟΣΠΡΑΜΕΝΟΣΠΡΑΜΕΝΟΣΠΕΠΡΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΙΔΕΥΟΜΑΙΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣΠΕΠΑΙΔΕΥΕΝΟΣ
ΤΡΙΒΟΜΑΙΤΡΙΒΜΕΝΟΣΤΡΙΜΕΝΟΣΤΡΙΜΕΝΟΣΤΕΤΡΙΜΕΝΟΣ
ΦΕΙΔΟΜΑΙΦΕΙΔΜΕΝΟΣΦΕΙΜΕΝΟΣΦΕΙΜΕΝΟΣΠΕΦΕΙΜΕΝΟΣ