Να μεταφερθούν οι τύποι της οριστικής στους αντίστοιχους της υποτακτικής doc

οριστικήυποτακτική
γράφωγράφ
γράφεις γράφς
γράφει γράφ
γράφομεν γράφμεν
γράφετε γράφτε
γράφουσι γράφσιν