Να μετατρέψεις τα περιφραστικά παραθετικά των επιθέτων σε μονολεκτικά.