Ταιριάξτε τη λέξη με την εξήγηση:

α. πομπός
β. δέκτης
γ. συνθήκες επικοινωνίας
δ. γλωσσικός κώδικας
ε. επικοινωνία
4. αυτός που «στέλνει» το μήνυμα
3. αυτός που «λαμβάνει» το μήνυμα
1. ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος/το περιβάλλον, οι σχέσεις των συνομιλητών κ.ά.
5. ένα σύστημα σημείων που έχει κανόνες και αρχές και χρησιμοποιείται για να επικοινωνούμε
2. (επιτυχής) ανταλλαγή μηνυμάτων κ.ά.