Το βιοντίζελ είναι ένα άριστο καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις μεταφορές με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον.
Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι προσφέρει λύση στο ενεργειακό πρόβλημα ούτε καν των μεταφορών.

Σε συνδυασμό όμως με άλλες ανανεώ- σιμες πηγές ενέργειας συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και στη μείωση της ρύπανσης.

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
(ΝΤΙΖΕΛ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

ΔΙΧΗΝΕΤ 2004©