ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Το βιοντίζελ είναι καύσιμο που κατασκευάζεται από τα φυτικά έλαια, ανακυκλωμένα μαγειρικά λίπη, ή ζωικά λίπη. Τα καύσιμα περιέχουν χαρακτηριστικά μέχρι 14 διαφορετικούς τύπους λιπαρών οξέων που μετασχηματίζονται χημικά στους μεθυλικούς εστέρες λιπαρών οξέων.
ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
ΟΝΟΜΑ ΛΙΠΑΡΟΥ ΟΞΕΩΣ
ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ C ΚΑΙ ΔΕΣΜΩΝ
ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ

Καπρυλικό
(Caprylic)

C8:0
CH3(CH2)6COOH
Καπρικό
(Capric)
C10:0
CH3(CH2)8COOH
Λαουρικό
(Lauric)
C12 :0
CH3(CH2)10COOH
Μυριστικό
(Myristic)
C14:0
CH3(CH2)12COOH
Παλμιτικό
(Palmitic)
C16:0
CH3(CH2)14COOH
Παλμιτολεϊκό
(Palmitoleic)
C16:1
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH
Στεαρικό
(Stearic)
C18:0
CH3(CH2)16COOH
Ολεϊκό
(Oleic)
C18:1
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Λινολεϊκό
(Linoleic)
C18:2
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
Λινολεϊνικό
(Linolenic)
C18:3
CH3(CH2)2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
Αραχιδικό
(Arachidic)
C20:0
CH3(CH2)18COOH
Εικοσιενικό
(Eicosenoic)
C20:1
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9COOH
Μπεχενικό
(Behenic)
C22:0
CH3(CH2)20COOH
Εουρσικό
(Eurcic)
C22:1
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH
Πηγή:
Biodiesel Handling and Use Guidelines ,K. Shaine Tyson, National Renewable Energy Laboratory, NREL/TP-580-30004,September 2001
Κάθε τύπος λιπαρού οξέως εμφανίζεται με διαφορετικό ποσοστό στις διάφορες πρώτες ύλες επηρεάζοντας επομένως τις ιδιότητες του καυσίμου.

Υψηλά επίπεδα κορεσμένων αλυσίδων (C14:0, C16:0, C18:0) ανυψώνει το σημείο ζέσης, αυξάνει τον αριθμό κετανίου μειώνει τα οξείδια του αζώτου (NOx), και βελτιώνει τη σταθερότητα. Περισσότερα πολυακόρεστα (C18:2, C18:3) θα μειώσουν το σημείο ζέσης και τον αριθμό κετανίου, θα μειώσουν τη σταθερότητα (εκτός αν χρησιμοποιηθούν πρόσθετες ουσίες σταθεροποίησης), και θα αυξήσουν τα οξείδια του αζώτου (NOx).

Το βιοντίζελ αναφέρεται πάντα στα καθαρά καύσιμα. Τα μίγματα του βιοντίζελ BXX αναφέρονται σε καύσιμα που αποτελούνται από τα καύσιμα βιοντίζελ XX% και πετρέλαιο ντίζελ 1-ΧΧ%. Παραδείγματος χάριν, B100 είναι το καθαρό βιοντίζελ και B20 είναι ένα μίγμα των καυσίμων βιοντίζελ 20% και πετρελαίου ντίζελ 80%.

Το βιοντίζελ και τα μίγματα βιοντίζελ πρέπει μόνο να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές ανάφλεξης με συμπίεση που σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιούν καύσιμα ντίζελ. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα καύσιμα ή τα μίγματα βιοντίζελ στις μηχανές βενζίνης. Το βιοντίζελ και τα μίγματα βιοντίζελ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές ντίζελ σε αυτοκίνητα, φορτηγά, τρακτέρ, βάρκες, πλοία, συστήματα άρδευσης, εξοπλισμούς μεταλλείων, ηλεκτρικές γεννήτριες, και στις περισσότερες εφαρμογές όπου συνήθως χρησιμοποιείται το πετρέλαιο ντίζελ.

ΑΡΧΗ

ΔΙΧΗΝΕΤ 2004©