ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ

    Αγαθούπολη ή Αγαθόπολη: (βουλ. Ахтопол). Παράλια πόλη της Βουλγαρίας στην ακτή του Ευξείνου Πόντου στον Νομό Μπουργκάζ (Πύργου). Είναι χτισμένη στους πρόποδες του όρους Στράντζα. Εποικίστηκε από τους Έλληνες τον 5ο π.Χ. αιώνα. Κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν Αυλικόν ή Αυλαίον Τείχος ενώ κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο η πόλη ονομαζόταν Περόντικος. Το όνομα Αγαθόπολις ή Αγαθούπολις οφείλεται κατά μία άποψη στον Βυζαντινό στρατηγό Αγάθωνα, ο οποίος την ανοικοδόμησε.
    Κατά την Οθωμανική περίοδο η πόλη αποκαλούνταν Αχτένμπολου. Το 1898 η πόλη αριθμούσε 410 οικογένειες εκ των οποίων 300 Ελληνικές και 110 Βουλγαρικές. Η πόλη και η περιοχή της παρέμεινε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το 1913. Μετά την ενσωμάτωση της περιοχής στη Βουλγαρία ο Ελληνικός πληθυσμός της πόλης κατέφυγε στην Ελλάδα, όπου ίδρυσε τον οικισμό Νέα Αγαθούπολη στον Νομό Πιερίας. Στην Αγαθούπολη εγκαταστάθηκαν Βούλγαροι πρόσφυγες από το χωριό Πουνάρ Χισάρ (Βρύσις) των Σαράντα Εκκλησιών. Πληθυσμός (το 2005): 1.316 κάτοικοι. Σήμερα ανήκει εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Σηλύμνου (Σλίβεν) του Πατριαρχείου Βουλγαρίας.

    Αγαθουπόλεως Επισκοπή και Αρχιεπισκοπή: Η Επισκοπή Αγαθουπόλεως μνημονεύεται για πρώτη φορά στα Τακτικά τον 10ο αιώνα ως μία των Επισκοπών (2η κατά σειρά μετά την Σωζοπόλεως) της Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως. Κατά τον 18ο αιώνα (το 1760) η Επισκοπή Αγαθουπόλεως αποσπάστηκε από τη Μητρόπολη Αδριανουπόλεως και προήχθη σε Αρχιεπισκοπή. Το 1808 η Αρχιεπισκοπή Αγαθουπόλεως συνενώθηκε με τη Μητρόπολη Σωζοπόλεως και αποτέλεσαν τη Μητρόπολη Σωζοαγαθουπόλεως. Το 1813 αποτέλεσαν δύο ξεχωριστές Μητροπόλεις. Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-1829 μεγάλο μέρος του χριστιανικού πληθυσμού της περιοχής κατέφυγε στη Ρωσία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκ νέου συνένωση των δύο Μητροπόλεων σε μία με τον τίτλο "Σωζοαγαθουπόλεως" και έδρα τη Σωζόπολη.
    Ελληνικά χωριά της περιοχής Αγαθουπόλεως εκτός από την Αγαθούπολη: α) Βασιλικός, β) Γαλάντζος, γ) Μπροδίβο, δ) Κωστή.

   Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Νίκων Νιμαγιάρι: 1 Οκτωβρίου 1998-25 Φεβρουαρίου 2002. Αναγνώριση χειροτονίας. Κοίμηση.

2) Ιερόθεος Κοσάκωφ: 1 Οκτωβρίου 2014-σήμερα. Από Πρεσβύτερος.

    Χάρτης περιοχής Αγαθουπόλεως

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

Μ΄ τη Αδριανουπόλει Αιμιμόντου
α΄ ο Σωζοπόλεως
β΄ ο Αγαθουπόλεως
γ΄ ο Δεβελτού
δ΄ ο Τραποβιζύης
ε΄ ο Καράβου
στ΄ ο Βουκέλου
ζ΄ ο Προβάτου
η΄ ο Σκοπέλου
θ΄ ο Βρύσεως
ι΄ ο Βουλγαροφύγου
ια΄ ο Τζωΐδων

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

Μ΄ τη Αδριανουπόλει Αιμιμόντου
α΄ ο Σωζοπόλεως
β΄ ο Αγαθοπόλεως
γ΄ ο Δεβελτού
δ΄ ο Τραποβιζύης
ε΄ ο Καράβου
στ΄ ο Βουκέλλου
ζ΄ ο Προβάτου
η΄ ο Σκοπέλου
θ΄ ο Βρύσεως
ι΄ ο Βουλγαροφύγου
ια΄ ο Τζωΐδων

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

Μ΄ τη Αδριανουπόλει Αιμιμόντου
α΄ ο Σωζοπόλεως
β΄ ο Αγαθοπόλεως
γ΄ ο Δεβελτού
δ΄ ο Τραποβιζύης
ε΄ ο Καράβου
στ΄ ο Βουκέλλου
ζ΄ ο Προβάτου
η΄ ο Σκοπέλου
θ΄ ο Βρύσεως
ι΄ ο Βουλγαροφύγου
ια΄ ο Τζωΐδων

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΜΑ΄ τη Αδριανουπόλει Αιμιμόντου
ΜΒ΄ η Αδριανούπολις
α΄ ο Σωζοπόλεως
β΄ ο Αγαθουπόλεως
γ΄ ο Δεβελτού
δ΄ ο Τραποβιζύης
ε΄ ο Καράβου
στ΄ ο Βουκέλλου
ζ΄ ο Προβάτου
η΄ ο Σκοπέλου
θ΄ ο Βρύσεως
ι΄ ο Βουλγαροφύγου
ια΄ ο Τζωΐδων
ιβ΄ ο Γολόης
ο Λιμάς

Τακτικό 21
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών και αι μητροπόλεις και αρχιεπισκοπαί, αι οποίαι ευρίσκονται την σήμερον και είναι υποκείμεναι τη βασιλίδι Κωνσταντινουπόλει
ΙΣΤ΄ αιών

ιβ΄ η Αδριανούπολις
ο Αδριανουπόλεως Αιμιμόντου έχει μία του Αγαθουπόλεως

Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Χρυσάνθου Ιεροσολύμων (1715)

11 ο Αδριανουπόλεως, Υπέρτιμος και Έξαρχος παντός Αιμιμόντου, έχει ένα Επίσκοπον, τον Αγαθουπόλεως

Συνταγμάτιο 1855

Ν΄ ο Σωζοαγαθουπόλεως, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης Κ. Δωρόθεος. Καθέδρα Σωζόπολις

Συνταγμάτιο1896

ΜΒ΄ Ο Σωζοαγαθουπόλεως (Παρθένιος) υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης

Συνταγμάτιο 1901

ΜΒ΄ Ο Σωζοαγαθουπόλεως (Κωνσταντίνος) υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης θαλάσσης

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.