εικόνα τίτλου

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας

$$ ημω=\frac{y}{ρ} \qquad συνω=\frac{x}{ρ} \qquad εφω=\frac{y}{x} $$

Στη διπλανή εφαρμογή έχουμε μια γωνία ω με αρχική πλευρά τον άξονα ΟΧ και τελική την ΟΜ, έχουμε βρει την απόσταση του Μ από την αρχή Ο, τις συντεταγμένες του Μ και χρησιμοποιώντας τους τύπους, υπολογίσαμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω.

Χρησιμοποιήστε και σεις την εφαρμογή αυτή για να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς διαφόρων γωνιών. Μπορείτε να μεταβάλετε τη γωνία ω μετακινώντας το σημείο Μ με το ποντίκι.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή συμπλήρωστε τον παρακάτω πίνακα με τα πρόσημα των τριγωνομετρικών αριθμών σε κάθε τεταρτημόριο.

1ο Τετα/ριο
2ο Τετα/ριο
3ο Τετα/ριο
4ο Τετα/ριο
ημω
συνω
εφω

Βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς παραπληρωματικών γωνιών (π.χ 60° ,120°) καθώς και συμπληρωματικών γωνιών (π.χ 50°,40°) και απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα.

Οι παραπληρωματικές γωνίες έχουν ίσα συνημίτονα και αντίθετους τους άλλους
τριγωνομετρικούς αριθμούς
Οι παραπληρωματικές γωνίες έχουν ίσα ημίτονα και αντίθετους τους άλλους
τριγωνομετρικούς αριθμούς
Στις συμπληρωματικές γωνίες το ημίτονο της μίας είναι ίσο με το συνημίτονο της άλλης
Οι συμπληρωματικές γωνίες έχουν ίσα συνημίτονα και αντίθετους τους άλλους
τριγωνομετρικούς αριθμούς

Βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών με άθροισμα 360°(π.χ 60°,300°) και απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα .

Αν δύο γωνίες έχουν άθροισμα 360° τότε έχουν ίσα συνημίτονα και αντίθετους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς
Αν δύο γωνίες έχουν άθροισμα 360° τότε έχουν ίσα ημίτονα και αντίθετους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς
Back to Top