Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδι­αίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

Γ6/17812/07-02-2014 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 315 τ. Β΄

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδι­αίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

Η απόφαση σε PDF

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1

Σκοπός – Οργάνωση

 1. Η κατά άρθρο 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 ιδρυθείσα ΕΔΕΑΥ αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνω­στική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης, συγκροτείται από τον οι­κείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στο οποίο ανήκει η σχολική μονάδα και λειτουργεί στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ και του ΣΔΕΥ.
  Οι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά στην οργάνω­ση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου. Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαι­δευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπη­ρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.
 2. Τα ΣΔΕΥ αποτελούν αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ, υπάγονται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή και έχουν σκοπό: α) την προ­ώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην αντα­πόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλλη­λης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ` οίκον διδασκαλία.

Άρθρο 2

Νόμιμη Σύσταση- Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Οι ΕΔΕΑΥ συγκροτούνται από το διευθυντή της ΣΜΕΑΕ, ο οποίος τελεί χρέη Συντονιστή σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4115/2013. Κάθε ΕΔΕΑΥ αποτελείται από:

α) Το/τη διευθυντή/ντρια της Σχολικής Μονάδας που τελεί χρέη Προέδρου με αναπληρωτή το νόμιμο ανα­πληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,

β) Τους/τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Σχο­λικής Μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο ββ του άρθρο 39 του Ν. 4115/2013.

γ) Τον/την Ψυχολόγο σύμφωνα με την παράγραφο γγ του άρθρο 39 του Ν. 4115/2013.

δ) Τον/την Κοινωνικό Λειτουργό, σύμφωνα με την πα­ράγραφο δδ του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013.

Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης.

Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μο­νάδας και ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή.

Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλή της.

 1. Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαγνωστικής εκπαιδευτι­κής αξιολόγησης στο σχολείο της με στόχο την υποστήριξή του α) στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ή εμποδίων και επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης και την ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και β) στην ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.
 2. Το κάθε μέλος ασκεί ατομικό έργο στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των καθηκό­ντων της ειδικότητάς του όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος κανονισμού, συμμετέχει σε υποομάδες συνεργασίας και κοινών δράσεων σύμφω­να με προτεραιότητες που καθορίζει η ΕΔΕΑΥ και συμ­μετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ως συλλογικής διεπιστημονικής ομάδας σε θέματα που απασχολούν το σχολείο και ως διοικητικού οργάνου.
 3. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσω­πικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθε­τημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.
 4. Η λειτουργία της ΕΔΕΑΥ αποτυπώνεται σε ένα ωρο­λόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο συστήνεται σύμ­φωνα με τις προβλεπόμενες για τις Σχολικές Μονάδες οργανωτικές διατάξεις και κατά ακολουθία ενός πρωτόκολλου συνεργασίας που καθορίζεται στην παρούσα.
 5. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη σύσταση του ωρολογίου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ έχει ως εξής:

α) Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας και Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ, κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου, συγκαλεί Σύλλογο Διδασκόντων με θέμα «Ορισμός προ­τεραιοτήτων στις ανάγκες των μαθητών της σχολικής μονάδας που θα εξυπηρετήσει η ΕΔΕΑΥ».

β) Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας ενημερώνει το/τη Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή Παιδαγωγι­κής Ευθύνης που μπορεί να παρίσταται και να συμμε­τάσχει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της.

γ) Παρουσιάζεται εισήγηση από τους Εκπαιδευτικούς Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας η οποία έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το σύνολο των εκπαιδευτικών.

δ) Καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υποβάλει ο διευθυ­ντής της σχολικής μονάδας στο Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ και συντονιστή των ΕΔΕΑΥ του σχολικού δικτύου.

ε) Ο Συντονιστής του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ μετά από πρόσκληση, καλεί τους προέδρους των ΕΔΕΑΥ όλων των σχολικών μονάδων του ΣΔΕΥ και συ­νεδριάζουν στην αρχή του σχολικού έτους και τουλά­χιστον μια φορά κάθε τρίμηνο, με θέμα τον προγραμ­ματισμό, τη συνεργασία, το συντονισμό και την κριτική αποτίμηση της προόδου υλοποίησης των σκοπών τους.

στ) Στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζεται το ετήσιο πρόγραμμα κάθε ΕΔΕΑΥ και διαμορφώνεται το τριμη­νιαίο σχέδιο δράσης υλοποίησής του, το οποίο αναθε­ωρείται εφόσον χρειάζεται ή επικυρώνεται στη συνε­δρίαση κάθε τριμήνου.

ζ) Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ αποτελεί ανα­πόσπαστο μέρος του συνολικού ετήσιου προγραμματι­σμού της ΣΜΕΑΕ.

η) Το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ θεω­ρείται από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής της Σχολικής Δίκτυος και εγκρίνεται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης που ανήκει το Κέντρο Στήριξης.

Άρθρο 3

Γενικές Αρμοδιότητες

Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχει, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφο 4ε του Ν. 4125/2013 τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διενεργεί αξιολόγηση για τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του σχολικού δικτύου.

β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης δι­δασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντι­μέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθη­τές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παι­δικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργά­ζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

δ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργανώνει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου.

ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ατομικού Τριμη­νιαίου Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποι­ημένης Υποστήριξης.

στ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινω­νικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.

ζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγ­γραφή των μαθητών, τους τελειόφοιτους με αναπηρία, καθώς και τους απόφοιτους με αναπηρία.

η) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συ­μπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ’. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους Σχολικούς Συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και το Σύμβουλο ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.

θ) Σχεδιάζει και εφαρμόζει κοινές δραστηριότητες για μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθη­τές χωρίς αναπηρία που φοιτούν στο γενικό σχολείο.

ι) Εφαρμόζει το Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διε­πιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του μαθητή καθώς και τις οδηγίες ή το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα που προτείνονται από το ΚΕΔΔΥ στην πε­ρίπτωση που ο μαθητής έχει ήδη γνωμάτευση.

Άρθρο 4

Τρόπος λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

 1. Το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., εκπαιδευτικό και ει­δικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και τα στελέχη διοίκησης και εποπτείας των σχολικών μονάδων δρα­στηριοποιούνται ως:

α. Μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας στην οποία υπηρετούν και κατά ακολουθία των προβλεπόμενων διατάξεων.

β. Μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας- ΕΔΕΑΥ και κατά ακολουθία των προβλεπόμενων δια της παρούσης.

 1. Τα μέλη ΕΕΠ, ως μέλη του συλλογικού διοικητικού οργάνου της σχολικής μονάδας συμμετέχουν σε τα­κτές ή έκτακτες συνεδριάσεις υπό την προεδρία του διευθυντή της ΣΜΕΑΕ από την οποία συντονίζονται, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της ΣΜΕΑΕ, να αναζητηθούν και εφαρμοστούν τρόποι και μέτρα για την κάλυψη των ειδικών αναγκών της ΣΜΕΑΕ και της Σχολικής Δίκτυος στην οποία δραστηριοποιούνται.
 2. Ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας- ΕΔΕΑΥ, συμ­μετέχουν σε καθορισμένες από το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας τους συνεδριάσεις για την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα (σύσταση του Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμμα­τος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, αξιολογικές διαδικασίες, λήψη αποφάσεων). Η συχνότητα των συνεδριάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 του συνολικού χρόνου του ωρολογίου προγράμματος.
 3. Ο/Η Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τα μέλη της, εκπαι­δευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προσφέρουν ατομικά τις υπηρεσίες τους, όπως αυτές καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 – Καθήκοντα και Αρμοδιότητας της παρούσας απόφασης.
 4. Για τα γενικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. εφαρμόζονται οι διατά­ξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.
 5. Το ωράριο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας στην οποία προσφέρει υπηρεσίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη του ΕΕΠ θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρε­σίες τους και απογευματινές ώρες για υποστήριξη της οικογένειας, μετά από απόφαση που θα αποτυπώνεται στο Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση δεν παραβιάζεται το προβλεπόμενο εργασιακό ωράριο.

Άρθρο 5

Γενικές Αρχές λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

 1. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκο­πούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.
 2. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται διεπιστημονικά και υπό την αιγίδα του Προέδρου της ΕΔΕΑΥ, ο οποί­ος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4115/2013 δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. οργανώνει τις δραστηριότητές της γύρω από τους άξονες:

α) Διαγνωστική Αξιολόγηση (άρθρο 39, παρ. 4, εδαφ. ε-αα, Ν. 4125/2013)των μαθητών που έχουν υποδειχθεί κατόπιν του πρωτοκόλλου συνεργασίας που αναφέρεται στο παρόν, ΚΕΦ Α`, άρθρο 2 Συγκρότηση ΕΔΕΑΥ και περιλαμβάνει:

 • Τη διαδικασία αξιολόγησης, συγκέντρωσης των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό και οικογε­νειακό περιβάλλον, χορήγησης ορισμένων δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του μαθητή, συμπεριλαμβανομέ­νης της παρατήρησης στην τάξη και την καταγραφής παρατηρήσεων από τον/την υπεύθυνο/η της τάξης εκ­παιδευτικό.
 • Την παρακολούθηση της πορείας του μαθητή με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς, το εμπλεκό­μενο προσωπικό και τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων.

β) Διαμόρφωση του προγράμματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας (άρθρο 39, παρ. 4, εδαφ. ε-ββ, Ν. 4125/2013) που περιλαμβάνει:

 • Την αξιοποίηση των δεδομένων της διαγνωστικής αξιολόγησης ώστε να καθορίζονται οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, η διαδικασία, η συνάφεια με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης και οι παρεμβάσεις στην οικογένεια ή στη σχολική κοινότητα.
 • Τη σύσταση, την εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης.
 • Τη μέριμνα και την εφαρμογή των οδηγιών όταν ο μαθητής έχει γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ και δίνονται οδηγίες.

γ) Πραγματοποίηση συνεργατικής διεπιστημονι­κής αντιμετώπισης (άρθρο 39, παρ. 4, εδαφ. ε-γγ, Ν. 4125/2013) που περιλαμβάνει:

 • Την από κοινού απόφαση για τη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και τον εξατομικευμένων παρεμβάσεων στην τάξη, στην οικογένεια, στη πιθανή υποστήριξη από άλλους φορείς, στην περαιτέρω πα­ραπομπή.
 • Την από κοινού δημιουργία του portfolio με τα πα­ραπάνω δεδομένα, τις εργασίες του μαθητή και φύλλα αξιολόγησης, τα πορίσματα από τις συναντήσεις αξιο­λόγησης και τα σχόλια από συνεργασίες ώστε να κατα­γράφεται η πρόοδος του μαθητή και του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ

Άρθρο 1

Γενικές αρχές

Όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ

 1. Συνεργάζονται με το προσωπικό του σχολείου για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου συνολικά.
 2. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το δι­δακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμέ­νη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στο χώρο προαυλισμού αλλά και στις προγραμματισμένες εξωσχολικές δραστηριότητες της σχολικής μονάδας. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους εκ­παιδευτικούς – υπεύθυνους της τάξης.
 3. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρη­το διατάξεις, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 16 του ν. 1143/81.
 4. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώ­δικα δεοντολογίας της ειδικότητάς τους και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.
 5. Υποβάλλουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των δραστη­ριοτήτων κατόπιν του αποτελέσματος του πρωτοκόλ­λου συνεργασίας που ορίζεται στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 2 του παρόντος.
 6. Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις προγραμματι­σμένες εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας.
 7. Τα μέλη ΕΕΠ μετέχουν, όποτε τους καλεί ο Συ­ντονιστής και Διευθυντής του Κέντρου Στήριξης, στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ στην οποία υπάγονται.
 8. Προφυλάσσουν και παραδίδουν στο τέλος του σχολικού έτους στο Συντονιστή τον ειδικό εξοπλισμό του έργου το οποίο αποτελεί περιουσία του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ.

Άρθρο 2

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια της ΣΜΕΑΕ στην οποία εδρεύ­ουν οι ΕΔΕΑΥ (ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΕ) ορίζεται ως ο Συντονιστής του προγράμματος με τα εξής καθήκο­ντα και αρμοδιότητες, πέραν των οριζόμενων από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ:

 1. Επιβλέπει και συντονίζει το έργο του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουρ­γία κατ` αρχήν της ΣΜΕΑΕ και στη συνέχεια όλου του σχολικού δικτύου με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 2. Συντονίζει τις ενέργειες των Διευθυντών των Σχο­λικών Μονάδων της Ενότητάς του ώστε να συσταθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ.
 3. Προσκαλεί και συμπράττει με τους/τις Διευθυντές/ ντριες των Σχολικών Μονάδων της Ενότητάς τους αν παραστεί ανάγκη για το συντονισμό του έργου των ΕΔΕΑΥ.
 4. Κατόπιν σχετικών εισηγήσεων από τους/τις Διευθυ-ντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων της Ενότητάς του/ της καταρτίζει το ετήσιο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ που συντονίζει.
 5. Υποβάλλει για θεώρηση στο/στη Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, σε τρία αντίγραφα, το ωρολόγιο πρό­γραμμα των ΕΔΕΑΥ και η τελική έγκριση του προγράμ­ματος δίνεται από το/τη Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.
 6. Συνεργάζονται με τον/την Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ και τον/την Προϊστάμενο του οικείου ΚΕΔΔΥ σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και όπου κριθεί απαραί­τητο για την επιτυχή εφαρμογή του θεσμού και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της σχολικής δίκτυος.

Άρθρο 3

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της ΕΔΕΑΥ

 1. Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ είναι ο Διευθυντής της Σχολι­κής Μονάδας στην οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της, ο οποίος συντονίζει την διαδικασία της συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ.
 2. Υποβάλλει για θεώρηση το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ στο Συντονιστή με την έναρξη του σχολικού έτους σε τρία αντίτυπα και τον ενημερώνει για βασικές αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.
 3. Συνεργάζεται με το Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ για την κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ.
 4. Συνεργάζεται με τον/την Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ, Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής Ευ­θύνης της Μονάδας του σε όλες τις φάσεις του προ­γράμματος.
 5. Συγκαλεί συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων ώστε να καταρτιστεί το πρακτικό των προτεραιοτήτων.
 6. Διευκολύνει και συντονίζει το έργο του/της Εκ­παιδευτικού ΕΑΕ ώστε να καταρτιστεί μια λειτουργική εισήγηση για τις ανάγκες που θα καλύψει η ΕΔΕΑΥ.
 7. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διεπιστημονικής ομάδας για την κατάρτιση του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4115/2013
 8. Εποπτεύει, διευκολύνει, υποστηρίζει το έργο της ΕΔΕΑΥ.
 9. Εγκρίνει τις μετακινήσεις, ορίζει τις συναντήσεις με την οικογένεια και αποτελεί το πρόσωπο επαφής της ΕΔΕΑΥ για τη συνοδεία μαθητή ή οικογένειας σε άλλο φορέα.
 10. Τηρεί το αρχείο της ΕΔΕΑΥ στο γραφείο του.
 11. Υπογράφει και σφραγίζει το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης και τα παραπεμπτικά έντυπα της ΕΔΕΑΥ.
 12. Τηρεί το παρουσιολόγιο του προσωπικού της ΕΔΕ-ΑΥ.
 13. Συνεργάζεται με τον/την Προϊστάμενο του οικείου ΚΕΔΔΥ, όπου κριθεί απαραίτητο.
 14. Υποβάλλει στο Συντονιστή με τη λήξη του σχολι­κού έτους, την ετήσια έκθεση λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ η οποία παραμένει στο αρχείο της ΣΜΕΑΕ.

Άρθρο 4

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ

 1. Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέλος της ΕΔΕΑΥ, πέραν των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως εκπαιδευτικού ΕΑΕ, έχει στο σχολείο και ρόλο συμβουλευτικής υποστήριξης για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και για θέματα εξατομίκευσης και προσαρ­μογής της μορφής διδασκαλίας στις ανάγκες του μα­θητή με αναπηρία.
 2. Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ, πέραν των κα­θηκόντων του όπως ορίζονται από το Καθηκοντολόγιο (Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007/Β), έχει την αρμοδιότητα να υποστηρίζει με τις υπηρεσίες του την ΕΔΕΑΥ ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας.
 3. Συνεργάζεται με το Διευθυντή, το Σχολικό Σύμβου­λο Ειδικής Αγωγής και το σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής του μονάδας, καθώς και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ειδι­κών εκπαιδευτικών αναγκών της σχολικής τους μονάδας ώστε να προετοιμάσει την εισήγηση για την κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ συνολικά.
 4. Εισηγείται στην ΕΔΕΑΥ θέματα εναλλακτικών δι­δακτικών προσεγγίσεων στην τάξη και ειδικής εξατομι­κευμένης υποστήριξης ΕΑΕ (π.χ. προσαρμογή ή εμπλου­τισμό του διδακτέου προγράμματος, οργάνωσης της διδασκαλίας στην τάξη, ειδικού εξοπλισμού και βοη­θημάτων, διαχείρισης της τάξης, τρόπου αξιολόγησης του μαθητή) ή σχεδιασμού προγράμματος διαφοροποι­ημένης διδασκαλίας για διευκόλυνση ή ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης και της συμμετοχής του μαθητή στις σχολικές δραστηριότητες.
 5. Προκειμένου να εισηγηθεί την ένταξη μαθητών στο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ λαμβάνει υπόψη:
 • τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών,
 • τη λειτουργία του Τ.Ε.
 • την ανάγκη για εξατομικευμένη υποστήριξη στους κοινωνικούς και συναισθηματικούς τομείς της προόδου του μαθητή,
 • την ανάγκη για παρέμβαση σε θέματα συγκρούσεων και σε κατάσταση κρίσης στη σχολική μονάδα.
 1. Διενεργεί την εκπαιδευτική αξιολόγηση σε συνερ­γασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή στη συγκέ­ντρωση στοιχείων για τα μαθησιακά κενά του μαθητή και το εκπαιδευτικό ιστορικό, τις δυσκολίες κατά τη διδασκαλία ή τη μάθηση.
 2. Στην εκπαιδευτική αξιολόγηση πρέπει να περιλαμ­βάνονται:
 • Η ικανότητα του μαθητή να προσαρμόζεται στο σχολικό πρόγραμμα και να ακολουθεί το ρυθμό της τάξης του.
 • Η σχολική και ευρύτερη γνώση του μαθητή.
 • Οι δεξιότητες (σχολικές, γνωστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές και αυτοεξυπηρέτησης), καθώς και το φάσμα των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του μαθητή.
 • Τα προγράμματα και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχει παρακολουθήσει ο μαθητής.
 • Οι δοκιμασίες, σε μη τυποποιημένη μορφή, για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και της σχολικής γνώσης του μαθητή, ανάλογα με τη σχολική του ηλικία ή το ατομικό του προφίλ.
 • Πρωτόκολλα παρατήρησης του μαθητή στην τάξη κατά την ώρα διδασκαλίας.
 • Εργασίες και άλλες παρατηρήσεις που παρέχονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της τάξης του.
 1. Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και παρέχει όλη την αναγκαία υποστήριξη σε εκπαιδευτι­κό υλικό ώστε να εφαρμόζεται το Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του μαθητή.
 2. Μεριμνά για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή με τις εργασίες του, τις δοκι­μασίες και τα φύλλα αξιολόγησης, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.

Άρθρο 5

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Κοινωνικού Λειτουργού των ΕΔΕΑΥ

 1. Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός μέλος της ΕΔΕΑΥ έχει αρμοδιότητα για θέματα εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και προσφοράς υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό α) την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων, την άμβλυνση ή/και επίλυση διαπροσωπικών, οικονομικών, περιβαλ­λοντικών και συναφών προβλημάτων που αντιμετωπί­ζουν τα άτομα (οι μαθητές και οι οικογένειες τους) και επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή τους και β) στην αλλαγή των παραγόντων και των συνθηκών της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των μαθητών ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική λειτουργία της οικογένειας και των μελών της, να ενδυναμώσουν ή να αποκαταστήσουν την ικα­νότητα κάλυψης των αναγκών τους και εκπλήρωσης του ρόλου ανατροφής, φροντίδας και προστασίας των παιδιών τους.
 2. Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός της ΕΔΕΑΥ εστιάζεται ιδιαίτερα: α) σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμι­κούς, περιβαλλοντικούς και οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση στο σχολείο, επηρεάζουν την ομαλή σχολική φοίτηση, τη μελέτη στο σπίτι, τη συμμετοχή στη μάθηση και σχολική επίδοση των μαθη­τών, β) σε παράγοντες στο περιβάλλον της οικογένειας και της εξωσχολικής ζωής που προκαλούν διακρίσεις, εμπόδια, ανισότητα και αδικίες σε βάρος των δικαι­ωμάτων των μαθητών με αναπηρία ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους παραμελούν, περιθωριοποιούν ή αποκλείουν, με βάση την αναπηρία ή τη διαφορά, από ευκαιρίες συμμετοχής σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με συνομηλίκους ή και ενήλικες, και γ) στην ανάπτυξη ενός εξωσχολικού περιβάλλοντος και μιας κοινότητας στην περιοχή ζωής του μαθητή με βάση τις αρχές της συμπερίληψης, της κοινωνικής δικαιοσύ­νης και κοινωνικής αλληλεγγύης στην κάλυψη αναγκών φροντίδας και προστασίας των παιδιών.
 3. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ για τη σύνταξη του Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμματος Διε­πιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του κάθε μαθητή.
 4. Συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, που πρόκειται να ενταχθεί στην ΕΔΕΑΥ σε συνεργασία με τους γονείς. Υποστηρίζει την οικογένεια στις ειδικές ανάγκες της για την καλύτερη προσαρμογή του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο.
 5. Στηρίζει συστηματικά και προγραμματισμένα, σε ατομική και ομαδική βάση, τους μαθητές, που αντιμε­τωπίζουν προσωπικά ή άλλου είδους προβλήματα.
 6. Προετοιμάζει αυτούς που πρόκειται να αποφοιτή­σουν και συνεργάζονται με τον επαγγελματικό σύμ­βουλο και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κοινωνική ή εργασιακή αποκατάστασή, ενισχύοντάς τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
 7. Συνεργάζεται με την οικογένεια (γονείς, αδέλφια, ευ­ρύτερη οικογένεια), με στόχο τη θετική τους στάση στο πρόβλημα του μαθητή, τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής συμβίωσης και την αντιμετώπιση προβλη­μάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών χρησιμοποιεί και τις τρεις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, με άτομα, ομάδες και κοινότητα.
 8. Ενημερώνει, διασυνδέει και διευκολύνει την οικογέ­νεια στην επικοινωνία της με τους αρμόδιους φορείς παροχής κοινωνικών επιδομάτων, υπηρεσιών υποστήρι­ξης, ανακούφισης οικογενειών με άτομο μα αναπηρία. Μπορεί να συνοδεύει το μαθητή με ειδικές ανάγκες και την οικογένειά του κατά την επαφή με αρμόδιους φορείς, όταν χρειάζεται, ιδίως σε έκτακτες ανάγκες.
 9. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις οικογενειακής παραμέλησης ή κακοποίησης ή άλλων σοβαρών προβλημάτων συνεργάζεται με αρμόδιες κοι­νωνικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
 10. Ενημερώνει τον ατομικό φάκελο του μαθητή που τηρείται στο αρχείο του σχολείου με την έκθεση κοινω­νικού ιστορικού, η οποία συντάσσεται από τον κοινωνικό λειτουργό, περιγράφονται οι παράγοντες, οι οποίοι άμε­σα ή έμμεσα επηρεάζουν την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο περιβάλλον του και την γενική του εξέλιξη.
 11. Α) Για τη σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού απαι­τείται: α) η συγκέντρωση των κοινωνικών δεδομένων, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων (επάγγελμα γονέων, υποαπασχόληση ή ανεργία, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία γονέων, τόπος κατοικίας, οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αριθμός μελών, ύπαρξη διευρυμένης οικογένειας, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος γονέα ή άλλου μέλους κ.λπ.).

Β) Η συγκέντρωση των στοιχείων της έκθεσης του κοινωνικού ιστορικού γίνεται: α) με ατομικές συνεντεύ­ξεις με το γονέα και τα άλλα μέλη της οικογένειας β) με επισκέψεις του κοινωνικού λειτουργού στο σπίτι και γ) με συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, όταν το άτο­μο αυτό παρακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Άρθρο 6

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ

 1. Ο/Η Ψυχολόγος, μέλος της ΕΔΕΑΥ, φροντίζει για την εφαρμογή των αρχών της ψυχολογίας στην εκπαίδευ­ση και την υλοποίηση των στόχων για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.
 2. Εργάζεται στο επίπεδο ολόκληρου του σχολείου, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με το ίδιο το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και, όπου θεωρείται αναγκαίο, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επαγγελμα­τίες ή σχετικούς φορείς στο περιβάλλον του σχολείου.
 3. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ για τη σύνταξη του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του κάθε μαθητή.
 4. Αξιολογεί τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών, εκτιμά το συναισθηματικό και το νοητικό προφίλ του μαθητή χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους.
 5. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης στο μαθητή, σε μέλη της οικογένειας σύμφωνα με το Ατομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης και Διαφοροποίησης.
 6. Προετοιμάζει σύμφωνα με τις συναισθηματικές τους ανάγκες του μαθητές για κάθε μετάβαση.
 7. Εφαρμόζει προγράμματα κατά άτομο ή σε όλη την τάξη του μαθητή που προάγουν την αυτό-εκτίμηση, την ανοχή στο διαφορετικό, την αλληλεγγύη, την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων.
 8. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ σε θέ­ματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και σχολής γονέων.
 9. Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του μαθητή που τηρείται στο αρχείο του σχολείου με την ψυχολογική αξιολόγηση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:

α. συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν το μα­θητή, βάσει συγκεκριμένων ψυχολογικών διαγνωστικών κριτηρίων και τυποποιημένων δοκιμασιών,

β. περιγραφή των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στους ανάλογους τομείς,

γ. περιγραφή της συμπεριφοράς του μαθητή μέσα και έξω από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον,

δ. περιγραφή των αντιδράσεων του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος του μαθητή, ως προς το πρόβλημά του.

 1. Για τη συγκέντρωση στοιχείων που απαρτίζουν την ψυχολογική έκθεση απαιτούνται: α) ατομικές συνεντεύ­ξεις και συνεργασία με το μαθητή αλλά και με το γονέα β) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και γ) διεξαγωγή δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Άρθρο 7

Καθήκοντα και αρμοδιότητες γραμματέα του Σ.Δ.Ε.Υ.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο/η γραμματέας του σχο­λείου, εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει μέλος του προσωπικού του σχολείου προκειμένου να συμπληρωθεί το ωράριό του. Ο/η Γραμματέας της ΕΔΕΑΥ:

 1. Έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΔΕΑΥ.
 2. Φροντίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου της ΕΔΕΑΥ, για την έγκαιρη και έγκυρη συγκέντρωση των αναγκαίων εγγράφων σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα και κοινοποιεί στα μέλη της ΕΔΕΑΥ την πρό­σκληση και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
 3. Διενεργεί και διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία της ΕΔΕΑΥ προσυπογράφοντας την μαζί με τον Πρό­εδρο και είναι υπεύθυνος απέναντι στον Πρόεδρο για την τακτική ενημέρωση των μελών της ΕΔΕΑΥ.
 4. Τηρεί το παρουσιολόγιο των μελών της ΕΔΕΑΥ στο σχολείο της και στέλνει αντίγραφο στο συντονιστή του Κέντρου Υποστήριξης.
 5. Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμέ­νων της ΕΔΕΑΥ και τον υποβάλλει στα μέλη της ΕΔΕΑΥ.

Άρθρο 8

Διαδικασία για την κατάρτιση εισηγήσεων για παραπομπή στο οικείο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

 1. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ., σύμφωνα με άρθρο 39 παρ. 4ε, (ηη) του Ν. 4115/2013, προβαίνουν σε παραπομπές προς τα αρμόδια ΚΕΔΔΥ στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η διαφοροδιάγνωση του μαθητή.

Αυτές οι περιπτώσεις μαθητών μπορούν να είναι: α) μαθητές του σχολείου οι οποίοι συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό πε­ριβάλλον,

β) μαθητές με γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ οι οποί­οι διαπιστώνεται από την ΕΔΕΑΥ, από την αρχή της εφαρμογής του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημο­νικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης ή κατά την παρακολούθηση και διαμορφωτική αξιολόγησή του, ότι έχουν ανάγκες για τις οποίες δεν διαθέτει το σχολείο εναλλακτικούς τρόπους υποστήριξης και τεκμηριώνεται ότι προς όφελος του μαθητή η γνωμάτευση χρειάζεται αναθεώρηση και τροποποίηση.

Για την παραπομπή απαιτείται σε όλες τις περιπτώ­σεις η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των δι­δασκόντων επί των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή.

 1. Η παραπεμπτική απόφαση της ΕΔΕΑΥ περιλαμβάνει βεβαίωση από τον Πρόεδρο της ότι έγιναν όλες οι ανα­γκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους σχολικούς συμβούλους γε­νικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ και έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύ­νησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.
 2. Για την σύνταξη των εν λόγω παραπομπών ο/η Πρόεδρος σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ συ­ντάσσει το παραπεμπτικό το οποίο περιλαμβάνει το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποι­ημένης Υποστήριξης και την αξιολόγησή του καθώς και τη διαγνωστική αξιολόγηση του μαθητή.
 3. Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ συνεργάζονται με το ΚΕΔΔΥ για τις ανάγκες της παραπομπής, της αξιολόγησης και της υποστήριξης των μαθητών.

Άρθρο 9

Αρχείο ατομικών φακέλων

 1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα, με ευθύνη του Διευθυντή και Προέδρου της ΕΔΕΑΥ, τηρείται αρχείο που περι­λαμβάνει τους ατομικούς φακέλους των μαθητών που υποστηρίζονται από την ΕΔΕΑΥ.
 2. Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει:

α. Το πρακτικό της αρχικής απόφασης του συλλόγου διδασκόντων για την υποστήριξη του μαθητή.

β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ όπου είναι καταγεγραμμένες οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο μαθητή.

γ. Το αξιολογικό υλικό της ΕΔΕΑΥ.

δ. Το Ατομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης και Διαφορο­ποίησης με τα σχόλια παρακολούθησης της πορείας του.

ε. Το παραπεμπτικό στο ΚΕΔΔΥ ή άλλο φορέα, εφό­σον υπάρχει.

στ. Η γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ εφόσον υπάρχει.

ζ. Ό,τι άλλο αφορά το μαθητή και το πρόγραμμά του.

Η διακίνηση των εγγράφων αυτών από προς τη σχο­λική μονάδα γίνεται μόνο υπηρεσιακά

Άρθρο 10

Διαδικασία συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ

 1. Η ΕΔΕΑΥ συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του/ της Προέδρου.
 2. Τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα και καταρ­τίζεται από κοινού το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημο­νικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, συμπληρώνοντας τα πεδία της επισυναπτόμενης φόρμας.
 3. Σε κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΔΕΑΥ εφόσον κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή, μπορεί να αξιοποιηθεί επικουρικά οποιοδήποτε μέλος ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ, ή ΚΕΔΔΥ της περιοχής τα οποία προσφέ­ρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με το καθηκοντολόγιό τους (ΥΑ 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007 τ. Β` και Υπ. Απ. Γ6 4494/ΦΕΚ 1503/08-11-2001). Την πρόσκληση στα ανωτέρω πρόσωπα απευθύνει ο Πρόεδρος της επιτροπής.
 4. Οι αποφάσεις της επιτροπής που αφορούν απο­κλειστικά διαδικαστικά – διοικητικά θέματα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι­σχύει η γνώμη του Προέδρου.
 5. Όλες οι εισηγήσεις τεκμηριώνονται επιστημονι­κά από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ αλλά σε περίπτωση που υπάρχει διχογνωμία καλούνται υποχρεωτικά σε κοινή συνεδρίαση ο/η Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ και ο/η Διευθυντής/ντρια του Κέντρου Στήριξης και η απόφαση πλέον λαμβάνεται χωρίς τη συμμετοχή του Προέδρου κατά πλειοψηφία.
 6. Σε περίπτωση απουσίας μέλους Επιτροπής τα υπό­λοιπα ασκούν κανονικά όλα τα καθήκοντα που απορ­ρέουν από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής χωρίς να λαμβάνουν αποφάσεις.
 7. Με ευθύνη του Προέδρου της ΕΔΕΑΥ συγκαλούνται οι απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών της, των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και τους γονείς ανάλογα τις ανάγκες και ορίζεται ο χρόνος, ο σκοπός και ο χώρος συνεργασίας.
 8. Το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Δια­φοροποιημένης Υποστήριξης:
 • Καταρτίζεται από την ΕΔΕΑΥ και υπογράφεται -σφραγίζεται από τον Πρόεδρό της. Επίσης υπογράφεται από όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς.
 • Η συνολική διαδικασία, από τις διαγνωστικές αξιολο­γήσεις ως την κατάρτιση του Ατομικού Προγράμματος και την υπογραφή του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 δίωρα.
 • Εκδίδεται με το λογότυπο της Σχολικής Μονάδας και αποτελεί επίσημο έγγραφο του αρχείου της.
 • Εφαρμόζεται από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 1. Καθ` όλη τη διαδικασία πρέπει να διασφαλίζονται και να τηρούνται οι αρχές δεοντολογίας που διέπουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα η αρχή του απορρήτου και του σεβασμού της προσωπικότητας ων εμπλεκομένων.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                                                                 ………….. /   /

Δ/ΝΣΗ……….ΕΚΠ/ΣΗΣ………………                                                                                           Αρ. Πρωτ.

……………..(ΣΧΟΛΕΙΟ)………….

 

Ταχ Δ/νση: ……………………………………………………

Τ.Κ.: ……………………………………………………..

Πληροφορίες:…………………………………………………..

Τηλέφωνο: ……………………………………………………

Fax: ……………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………..

 

 

Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα

Διεπιστημονικής

και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 

ονοματεπωνυμο προηγούμενα σχολεία (αν

υπήρξε

μετάβαση

+ της

προηγούμενης

βαθμίδας

ονομα πατερα

 

 

ταξη

τρέχοντος

ετουσ

ονομα μητερασ υπευθυνοσ/η ταξησ
διευθυνση γνωματευση

(φορέας και διάγνωση αν υπάρχει)

ημερ. γεννησησ
 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

 

 

 

Σχολικό ιστορικό (αναφέρονται η σχολική πρόοδος από το νηπιαγωγείο, συχνότητα φοίτησης, η έναρξη των δυσκολιών και ποιών, βραχυχρόνιες παρεμβάσεις ή άλλα προγράμματα που εφαρμόστηκαν, κλπ):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία από το ιατρικό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή που λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχολογικό και εκπαιδευτικό προφίλ του μαθητή:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

Ατομικοί Στόχοι Ενέργειες και δραστηριότητες υποστήριξης

 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

5  

 

 

 

6  

 

 

 

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΒΛ. ΟΔΗΓΟ ΙΕΠ)

 

Γίνεται αδρή αναφορά στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και περιγράφεται η διασύνδεση και οι ανάγκες για διαφοροποίηση ώστε να υποστηριχτούν οι ατομικές ανάγκες του πίνακα 3 εντός της τάξης.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πού, πότε)  

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙ/ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

 

 

Ο μαθητής/τρια συμμετέχει στις εξετάσεις προόδου της τάξης:
Με υποστήριξη μέλους της ΕΔΕΑΥ (ναι-όχι) ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Χωρίς καμιά διαφοροποίηση

 

 

Με διαφοροποίηση των κριτηρίων

 

 

Βάσει ατομικών στόχων

 

 

 

 1. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕΑΥ

 

Ειδικότητα: παρεχόμενη υπηρεσία

 

ΩΡΕΣ ανά εβδομάδα

 

Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής:
Κοινωνικός Λειτουργός:
Ψυχολόγος:
Συνολικός Χρόνος Υποστήριξης:
Συνολικός χρόνος συσκέψεων της ΕΔΕΑΥ (διαμορφωτική αξιολόγηση του προγράμματος, λήψη αποφάσεων, διοικητικά):

 

 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Σε σχέση με τους πίνακες 3 και 4

Συμπεριφορά που εμφανίζεται Ποιος το καταγράφει (ονοματεπώνυμο-ειδικότητα) Ημερομηνία
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

 

Ονοματεπώνυμο Θέση – Τίτλος Υπογραφή
Εκπαιδευτικός ΕΑΕ
Ψυχολόγος
Κοινωνικός Λειτουργός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΑΥ

Έλαβα γνώση

 

 

 

(υπογραφή και ημερομηνία γονέα/κηδεμόνα)

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΙΑΣ

 

 

 

 

σφραγίδα σχολείου

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα