Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1927/τ. Β΄/08-09-2015)

Ενημέρωση: Καταργήθηκε με Υπ. Απόφαση στο ΦΕΚ 2087/τ. Β΄/07-07-2016

Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1927/τ. Β΄/08-09-2015)

Αρχικό έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9508
Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του N. 4186/2013, όπου προβλέπεται η συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής στο ΙΕΠ, η οποία θα εξετάζει τις συνάφειες των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

2) Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106 τ.Α΄/28?8?2015) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3) Την υπ? αριθμ. 8844/14?8?2015 (ΦΕΚ 1720 τ.Β΄/17?8?2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» (ΑΔΑ: 7Φ2ΤΟΞΛΔ?ΦΙΟ).

4) Το υπ? αριθμ. 44/1?9?2015 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 8844/14?8?2015 (ΦΕΚ 1720 τ.Β΄/17?8?2015)».

5) Την υπ? αριθμ. 8860/17?8?2015 (ΦΕΚ 1730 τ.Β΄/18?8?2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

6) Την υπ? αριθμ. 40/2015 της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 Ν. 2190/1994 (Α΄28), αποφασίζουμε:

Α: τη συγκρότηση άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως ακολούθως:

 1. Κουρμπέτης Βασίλειος, Σύμβουλος Α΄ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος.
 2. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Κούτρας Στέφανος, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ, ως μέλος.
 4. Βλαχόπουλος Λάζαρος, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ, ως μέλος.
 5. Μουταβελής Αδριανός Σχολικός Σύμβουλος Δ΄, περ. Ειδικής Αγωγής, ως μέλος.
 6. Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Τμηματάρχης Α΄, Δ/νσης Ειδικής Αγωγής, ως μέλος.
 7. Χατζηπέτρου Ανθούλα, Επιστημονική συνεργάτης ΕΣΑμεΑ, ως μέλος.

Αναπληρωματικά Μέλη κατά αντιστοιχία

 1. Χατζοπούλου Μαριάννα, Διευθύντρια Ειδικού Δ.Σ.Κωφών Πεύκης.
 2. Σπηλιόπουλος Πολυχρόνης Δ/ντής στο Ειδικό Δ.Σ. κινητικά αναπήρων.
 3. Γελαστοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής.
 4. Μάνου Ιωάννα, Σύμβουλος Α΄ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Ζυμβρακάκης Γιάννης, Δ/ντής Ειδικού Δ.Σ. Δραπετσώνας.
 6. Μπομπαρίδου Χρυσή, ΠΕ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.
 7. Λογαράς Δημήτριος, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΣΑμεΑ.

Τον Πρόεδρο της ως άνω Επιτροπής Κουρμπέτη Βασίλειο, Σύμβουλο Α΄ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, απουσιάζοντα, κωλυόμενο ή ασθενούντα αναπληρώνει ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Αντιπρόεδρος. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα εκτελεί η Σπανάκη Άννα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Κιμισκίδου, Ι.Δ.Α.Χ.

Έργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και να εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το οποίο και θα γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για συνάφειες σχετικές με ΕΕΠ και ΕΒΠ και προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού για συνάφειες σχετικές με εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες και θα εκδίδουν τη σχετική απόφαση.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής και θα πραγματοποιούνται είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β. 1) Καταργείται η υπ? αριθμ. 8844/14?8?2015 (ΦΕΚ 1720 τ.Β΄/17?8?2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» (ΑΔΑ: 7Φ2ΤΟΞΛΔ?ΦΙΟ).
2) Ανακαλείται η υπ? αριθμ. 8860/17?8?2015 (ΦΕΚ 1730 τ.Β΄/18?8?2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Από την έκδοση αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ? ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ ? ΔΗΜΑΚΟΥ

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 306 άρθρα

Σχόλιο για το “Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1927/τ. Β΄/08-09-2015)

Τα σχόλια είναι κλειστά.