Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Γ6/117303/19-10-2007 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 2105/ τ. Β΄)

Αριθμ. 117303/Γ6 (2)

Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 78/τΑ/14.3.2000.
2. Το π.δ. 603/1982 «Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής(ΦΕΚ 117/21.9.1982)
3. Την υπ? αριθμ. Υ 251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944 Β΄) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στις αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης ο ελάχιστος αριθμός των φοιτούντων μαθητών για τη λειτουργία τμήματος, μπορεί να μειωθεί από τον προβλεπόμενο στο π.δ. 603/1982 στους τρεις μαθητές.
Η μείωση του αριθμού αφορά τις περιπτώσεις, στις οποίες οι μαθητές παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ή πολλαπλές αναπηρίες και γίνεται ύστερα από εισήγηση του ΚΔΑΥ και τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Το ΦΕΚ σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα