Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται στην παράλληλη στήριξη με μειωμένο ωράριο σε πλήρους ωραρίου

Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται στην παράλληλη στήριξη με μειωμένο ωράριο σε πλήρους ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕ
ΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
—–

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις κοινοποιήσεις του παρόντος Μαρούσι, 30-9-2016

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι              29-9-2016
Αρ. Πρωτ              160240/Ε2

Βαθμός Προτερ  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80   Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δούκα Ε., Ρέτσος K., Φράγκου Ν.
Τηλέφωνο: 210 3442789, 210 344 2387, 210 3442749

ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης,
Έδρες τους
ΚΟΙΝ: Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,
Έδρες τους

Θέμα: Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται στην παράλληλη στήριξη με μειωμένο ωράριο σε πλήρους ωραρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αναφορικά με τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών  παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001960 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», από μειωμένου ωραρίου σε πλήρους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 46 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α), σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι Υπηρεσίες σας αποστέλλουν τα ονόματα εκπαιδευτικών για τους οποίους προτείνεται η μετατροπή συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου.

2. Η Υπηρεσία μας τροποποιεί την απόφαση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ενημερώνει τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι η μετατροπή της σύμβασης αναπληρωτή εκπαιδευτικού δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης πρόσληψης.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποστείλετε τις εισηγήσεις με τα ονόματα των εν λόγω εκπαιδευτικών, συμπληρώνοντας επιπρόσθετα και το επισυναπτόμενο αρχείο excel, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (t09pde1@minedu.gov.gr), μέχρι τη Δευτέρα 3/10/2016.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαμόρφωση της πρότασής σας λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά οι ανάγκες του οικείου προγράμματος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ

Εσωτερική Διανομή

  1. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης/Τμήμα Α΄
  2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)
  3. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων (ΕΥΕ)

Αρχικό έγγραφο σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα