Skip navigation.

Σελίδα του Δασκάλου

Αυτή η Ιστοεξερεύνηση σχεδιάστηκε με διαθεματική προσέγγιση προκειμένου ο μαθητής να αναπτύξει δημιουργική σκέψη και να μάθει να δουλεύει με διερευνητικό τρόπο. Αυτός είναι και ο δρόμος που θα τον βοηθήσει να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών τομέων γνώσης, όπως στο συγκεκριμένο έργο μεταξύ των μαθηματικών, της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της μηχανικής και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει αυτές τις γνώσεις στην καθημερινή του ζωή.

Επιπλέον στόχος της δράσης είναι η προώθηση της συνεργατικής μάθησης όπου η ομάδα συνεισφέρει στην γνώση, ενισχύει τον αδύναμο σε γνώσεις μαθητή, επιβραβεύει τη φαντασία, αξιοποιεί τις δεξιότητες του κάθε ατόμου ξεχωριστά και δημιουργεί κίνητρα μάθησης και συναισθηματικούς δεσμούς στο σχολείο. Η συνεργατική διαδικασία είναι ο προθάλαμος για τον μαθητή να μάθει να συνεργάζεται εποικοδομητικά στα επόμενα στάδια των σπουδών του αλλά και των επαγγελματικών του αναζητήσεων αργότερα ως ενήλικας.

Επιθυμητό είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ευχάριστη πλευρά των μαθηματικών, με σκοπό πάντα τη μάθηση και αναδεικνύοντας τις γνωστικές δυσκολίες ή παρανοήσεις, παίζοντας ένα παιχνίδι με γνωστούς και αγαπημένους ήρωες από τα παιδικά τους χρόνια. Τα μαθηματικά έχουν ιστορικό πλαίσιο και συνδέονται με τη ζωή, την ιστορία και τον πολιτισμό μας ως κοινωνία. Αυτή η εικόνα είναι άγνωστη στα μαθηματικά του σχολείου.

Αυτό το παιχνίδι σχεδιάστηκε από μαθητές του σχολείου, οι οποίοι είχαν ήδη διδαχθεί το Πυθαγόρειο θεώρημα, με τη βοήθεια των καθηγητών συμβούλων και ήταν μια εφαρμογή της τεχνικής του Ευπάλινου για την κατασκευή του Ευπαλίνειου ορύγματος. Ομοίως, ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο παιχνίδι, εμπνεόμενος από την ιδέα της Ιστοεξερεύνησης στο ίδιο ή σε άλλο αντικείμενο των μαθηματικών.

Το WebQuest προορίζεται για μαθητές της Β' τάξης του Λυκείου (14-15 ετών) και στόχος του είναι να τους δώσει τη δυνατότητα:

 • Να ενεργήσουν ως βιογράφοι - ερευνητές σχετικά με τον Πυθαγόρα (ως μαθηματικός και ως φιλόσοφος) όπως και την χρονική περίοδο που έζησε.
 • Να ενεργήσουν ως μικροί επιστήμονες με τη μελέτη του Ευπαλίνειου ορύγματος ως ένα σπουδαίο μηχανικό ένα αρχιτεκτονικό επίτευγμα.
 • Να ενεργήσουν ως μαθηματικοί, κατανοώντας και εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα και την τεχνική του Ευπαλίνου με διεπιστημονικό τρόπο.

Η ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου μαθήματος απαιτεί τέσσερις 45’ διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή project, δηλ. να γίνονται παράλληλα χρονικά με το μάθημα π.χ. μέσα από ένα πρόγραμμα ή ακόμα και από το σπίτι.

Προαπαιτούμενες γνώσεις για τους μαθητές είναι:

 • Η γνώση του υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας και η ύψωση ενός αριθμού σε δύναμη.
 • Οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως ομάδες με τη βοήθεια του/των δασκάλου/ων τους.
 • Σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία ο δάσκαλος μπορεί να κάνει σύντομες παρεμβάσεις όπου θεωρεί ότι είναι απαραίτητο.

  Επιπλέον, ο δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση κυρίως του μαθηματικού μέρους αυτής της Ιστοεξερεύνησης υποστηρίζοντας όταν αυτό χρειάζεται (Scallfolding) με τρόπους που εκείνος κρίνει κάθε φορά όπως με την επίδειξη και τη χρήση εργαλείων λογισμικού ( Cabri , Sketchpad κ.α.).

  Η υλοποίηση της αξιολόγησης της Ιστοεξερεύνησης είναι πολύ σημαντική. Μπορεί να οδηγήσει το δάσκαλο σε αλλαγές στη δομή της Ιστοεξερεύνησης, στους συνδέσμους και στην εκπαιδευτική διαδικασία η οποία φυσικά μπορεί να αλλάξει δυναμικά ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών κάθε φορά.

  Σύνδεση του σεναρίου σε σχέση με ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ:

  Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ): «…τα μαθηματικά είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας αλλά και στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των άλλων επιστημών και ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών..» Σκοπός του σεναρίου είναι η σύνδεση γνωστικών αντικειμένων όπως αυτά υπάρχουν στα ΑΠΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ) των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

  Τάξη Β’ Γυμνασίου
  Άλγεβρα: Πραγματικοί αριθμοί ( παρ.1.4)
  Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:

  • Γενικός στόχος είναι
   • να γνωρίζουν οι μαθητές το Πυθαγόρειο θεώρημα και το αντίστροφο του
  • Επιμέρους στόχοι:
   • Να ελέγχουν αν ένα τρίγωνο με γνωστές πλευρές είναι ορθογώνιο
   • Με τη βοήθεια κατάλληλων σχημάτων οι μαθητές να διαπιστώσουν τη σχέση που συνδέει το άθροισμα των εμβαδών των τετραγώνων, που έχουν πλευρές τις κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου, με το εμβαδόν του τετραγώνου που έχει πλευρά την υποτείνουσα και αυτό να γίνει μέσα από «Προσπάθειες απόδειξης του Πυθαγόρειου θεωρήματος» (Ιστορία)
   • Να επιλύουν σχετικά προβλήματα
   • o Ανάδειξη της σπουδαιότητας του Πυθαγόρειου Θεωρήματος με δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών.

  Τάξη Β΄ Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) - Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας
  Γεωμετρία: (§9.2, §9.4)
  Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών:

  • Περιεχόμενο: Το πυθαγόρειο θεώρημα αποδεικνύεται με την ομοιότητα τριγώνων. Δύναμη σημείου ως προς κύκλο και διαίρεση τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο.
  • Στόχοι: Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να: Αναγνωρίζουν ότι με το πυθαγόρειο θεώρημα μπορούν να μελετήσουν σχέσεις μεταξύ των πλευρών και των γωνιών ενός τριγώνου.