Ερωτηματολόγιο μαθητών . Οικολογικά μέσα μεταφοράς στη σύγχρονη πόλη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετασθεί ποια μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούν οι μαθητές για τις μετακινήσεις τους σε χώρους εκπαίδευσης  ή άθλησης; Αν μετακινούνται με οικολογικά μέσα μεταφοράς, και αν είναι ικανοποιημένοι από τις υποδομές μεταφορών. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές, και θα τύχουν στατιστικής και ποιοτικής επεξεργασίας. Η ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα βοηθήσει στην εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, από  τους  μαθητές  του  Project  Β΄ τάξης Λυκείου.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία  και  για το  χρόνο που θα διαθέσετε.

You are not eligible to take this questionnaire.

You are not eligible to take this questionnaire.

Would you like to log in now with a full user account?