Ερωτηματολόγιο μαθητών ΠΣΠΑ :«O Κυρίαρχος Χρόνος.Πιέζει,αλλά και δίνει λύσεις.Τρέχει,σταματά,κυλάει;»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :«O Κυρίαρχος Χρόνος. Πιέζει, αλλά και δίνει λύσεις. Τρέχει, σταματά, κυλάει;»

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετασθεί : Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για το χρόνο. Πόσος σημαντικός είναι ο ελεύθερος χρόνος τους.  Οι  απαντήσεις είναι εμπιστευτικές, και θα τύχουν στατιστικής και ποιοτικής επεξεργασίας. Η ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα βοηθήσει στην εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, από  τους  μαθητές  του  Project  A΄ τάξης Λυκείου.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία  και  για το  χρόνο που θα διαθέσετε.

You are not eligible to take this questionnaire.

You are not eligible to take this questionnaire.

Would you like to log in now with a full user account?