Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Κεφάλαιο 1

Δεδομένα και Πληροφορίες Δεδομένα Οργανωμένα σε Αρχεία Σύστημα Βάσεων Δεδομένων Αρχιτεκτονικών των ΣΔΒΔ

Κεφάλαιο 2

Εννοιολογική Αναπαράσταση Δεδομένων

Κεφάλαιο 4

Βασικές έννοιες του μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων Διαμόρφωση του διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων? Λογικός σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων?

 Ιστορικό Πρόσφατες αλλαγές Εκτύπωση Αναζήτηση

Σύστημα Βάσεων Δεδομένων

Τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) είναι συστήματα για την αποθήκευση και εκμετάλευση δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποτελείται από

  • το υλικό
  • το λογισμικό και
  • τους χρήστες.
Σύστημα Βάσεων Δεδομένων
Υλικό Λογισμικό
ΣΔΒΔ
ΒΔ
Χρήστες

Υλικό

Τα μηχανήματα στα οποία είναι εγκατεστημένο το ΣΒΔ.

Λογισμικό

Το σύνολο των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και εκμετάλλευση των δεδομένων.

Περιλαμβάνει

  • το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων
  • την ίδια τη βάση δεδομένων

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων

Το ΣΔΒΔ έχει ως βασική αποστολή να διαχειρίζεται τις αιτήσεις των χρηστών για προσπέλαση στα δεδομένα της βάσης και να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των δεδομένων.

Βάση Δεδομένων

Η Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι ένα σύστημα που ενοποιεί όλα τα αρχεία δεδομένων σε ενιαίο σύνολο.

Χρήστες

Όσοι έρχονται σε επαφή με το σύστημα για να το χρησιμοποιήσουν, να το διαχειριστούν ή να το υποστηρίξουν.

Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2008 (19:42)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης