Αρχική ΑΕΠΠ - Δομές Δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Βάσεις Δεδομένων Παιδαγωγικά - Διδακτική

Βασικές Έννοιες

Μεταβλητή - Έκφραση Δομή Ακολουθίας Δομή Επιλογής Δομή Επανάληψης

Αναπαράσταση Αλγορίθμων

Διάγραμμα Ροής

Πίνακας Τιμών

Πίνακες

Μονοδιάστατοι Δισδιάστατοι Πολυδιάστατοι Αναζήτηση Ταξινόμηση Στοίβα Ουρά

Υποπρογράμματα

Συναρτήσεις Διαδικασίες Σχετικά με τις παράμετρους

Δυναμικές Δομές

Λίστες Δέντρα Γράφοι

Ασκήσεις στην Χρήση Ονομάτων Μεταβλητών

Ποια από τα παρακάτω μπορούν να είναι ονόματα μεταβλητών και ποια όχι;

Α

Είναι αποδεκτό.

ΤΙΜΗ

Είναι αποδεκτό.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Είναι αποδεκτό.

1ηςΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Δεν είναι αποδεκτό γιατί ξεκινάει με αριθμό.

ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Δεν είναι αποδεκτό γιατί έχει κενό μέσα στο όνομα.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ_ΧΥ

Είναι αποδεκτό.

_ΜΕΘΟΔΟΣ

Είναι αποδεκτό. Ξεκινάει με _ το οποίο είναι χαρακτήρας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

ΣΟΣΤΩ

Είναι αποδεκτό. Δεν μας ενδιαφέρει η ορθογραφία.

Εκχώρηση Τιμής σε Μεταβλητή με την Εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ

Ποιες από τις παρακάτω εντολές είναι αποδεκτές, ποιες όχι και γιατί;

Διάβασε A

Είναι αποδεκτή. Η μεταβλητή Α θα πάρει την τιμή που θα δώσει ο χρήστης.

Διάβασε "ΟΝΟΜΑ"

Δεν είναι αποδεκτή, διότι το "ΟΝΟΜΑ" είναι αλφαριθμητική σταθερά και όχι όνομα μεταβλητής.

Διάβασε Α, Β, Γ

Είναι αποδεκτή. Οι μεταβλητές Α, Β, Γ θα πάρους τις τιμές που θα δώσει ο χρήστης.

Διάβασε Α+Β, Γ

Δεν είναι αποδεκτή, διότι το Α+Β είναι έκφραση.

Διάβασε 1

Δεν είναι αποδεκτή, διότι το 1 είναι σταθερά.

Ασκήσεις Εκχώρησης Τιμής σε Μεταβλητή

Ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι λάθος και ποιες σωστές (με ποιες προϋποθέσεις);

A <- 5+1

Είναι αποδεκτή. Η μεταβλητή Α θα πάρει την τιμή 6.

Β <- Α+10

Είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι η μεταβλητή Α έχει αριθμό.

ΟΝΟΜΑ <- «Άρης»

Είναι αποδεκτή.

ΟΝΟΜΑ <- «Άρης»+10

Δεν είναι αποδεκτή, διότι δεν ορίζεται πρόσθεση μεταξύ αλφαριθμητικού και αριθμητικής σταθεράς.

Α + Β <- 10

Δεν είναι αποδεκτή. Η σύνταξη της εντολής ορίζει μία μεταβλητή στο αριστερό μέλος και όχι έκφραση.

Διάβασε <- 1

Δεν είναι αποδεκτή. Το όνομα της μεταβλητής που χρησιμοποιήσαμε εδώ ταυτίζεται με εντολή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ονόματα εντολών ως ονόματα μεταβλητών.

X <- X+1

Είναι αποδεκτή αν το Χ είναι αριθμός. Η τιμή του Χ θα αυξηθεί κατά 1.

ΤΙΜΗ_ΜΕ_ΦΠΑ <- ΤΙΜΗ+ΤΙΜΗ*0,19

Είναι αποδεκτή αν η μεταβλητή ΤΙΜΗ είναι αριθμός.

ΕΚΠΤΩΣΗ <- "ΤΙΜΗ"*80/100

Δεν είναι αποδεκτή. H ΤΙΜΗ είναι αλφαριθμητικό και όχι όνομα μεταβλητής.

"Μέγας" <- "Αλέξανδρος"

Δεν είναι αποδεκτή. Στο αριστερό μέλος έχουμε αλφαριθμητική σταθερά και όχι όνομα μεταβλητής.

Εμφάνιση Τιμών Μεταβλητών

Ποιες από τις παρακάτω εντολές είναι αποδεκτές, ποιες όχι και γιατί;

ΓΡΑΨΕ "Γεια"

Είναι αποδεκτή. Θα εμφανίσει το μήνυμα: Γεια.

ΓΡΑΨΕ Γεια

Είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι το Γεια είναι μεταβλητή.

ΓΡΑΨΕ «Η τιμή είναι», τιμή

Είναι αποδεκτή. Θα εκτυπώσει το μήνυμα Η τιμή είναι και στη συνέχεια την τιμή της μεταβλητής τιμή.

ΓΡΑΨΕ αποτέλεσμα, «επιτυχίες»

Είναι αποδεκτή. Θα εκτυπώσει την τιμή της μεταβλητής αποτέλεσμα και στη συνέχεια το μήνυμα επιτυχίες.

ΓΡΑΨΕ 10

Είναι αποδεκτή. Θα εκτυπώσει το 10.

Τελευταία ενημέρωση: 31-01-2008 (16:46)

Copyright 2008 - Άρης Φεργάδης