2. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα που δίνονται στη στήλη Α′ με τα παράγωγα ουσιαστικά τους στη στήλη Β′:

αρχική   6η ενότητα προηγούμενη επόμενη

Α Β
1. θεάομαι, θεῶμαι
2. βόσκω
3. φθείρω
4. τιμάω, τιμῶ
5. παιδεύω