Στα επόμενα παραδείγματα ποια ρήματα είναι δίπτωτα και ποια μονόπτωτα; doc

αρχική   ασκήσεις συντακτικού