Φωνηεντόληκτα σε -ις, -έως. Συμπλήρωσε τα κενά με τις καταλήξεις της κατάλληλης πτώσης. άσκηση

Θαυμάζομεν τὴν δύναμ τῆς πόλ
Τὰς ἀγαθὰς πράξ πάντες ἐπαινοῦσι.
Ταῖς πέντε αἰσθήσ χρῶνται οἱ ἄνθρωποι.