Να γραφούν τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων: άσκηση

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος 

αρχική   ασκήσεις

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
εὐδαίμον εὐδαιμονεὐδαιμονεστάτους
μεγ μειζόνωνμεγ
καλῶν καλκαλ
ἀξίους ἀξιἀξι
ἀθάνατον