Ελληνικός Πολιτισμός

Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού • Γενικά για τα επίθετα • Δευτερόκλιτα • Τριτόκλιλτα • Ανώμαλα • Παραθετικά επιθέτων & επιρρημάτων •

 

Θεωρία για τα παραθετικά των επιθέτων και μετοχών (1 - 10) και για τα παραθετικά των επιρρημάτων (11)

1. Γενικά για τους βαθμούς και τα παραθετικά των επιθέτων

2. Κανονικός σχηματισμός μονολεκτικών παραθετικών

3. Ποιο από τα δύο -ότερος, -ότατος ή -ώτερος, -ώτατος

4. Αναλογικός σχηματισμός παραθετικών

5. Ανώμαλα παραθετικά (σε -ίων, -ίστος)

6. Κλίση των συγκριτικών σε -ίων, -ιον (και -ων, -ον)

7. Περιφραστικά παραθετικά

8. Παραθετικά μετοχών

9. Ελλειπτικά παραθετικά

10. Επίθετα που δε σχηματίζουν παραθετικά

11. Παραθετικά επιρρημάτων

Ασκήσεις

Βιβλιογραφία