Να βρεθούν οι άλλοι τύποι του επιθέτου βελτίον και να κλιθεί στον ενικό και στον πληθυντικό άσκηση

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος 

αρχική   ασκήσεις

οι τύποι να γραφτούν κατά αλφαβητική σειρά
βέλτιον
 
ΕνικόςΠληθυντικός
τό βέλτιον τά βελτί / βελτί
τοῦ βελτίτῶν βελτι
τῷ βελτίτοῖς βελτί
τό βέλτιτά βελτί / βελτί
τό βέλτιτά βελτί / βελτί