παρεισαγαγεῖν : Να κλιθεί ο αόριστος β’ σε όλες τις εγκλίσεις της ενεργητικής φωνής

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ασκήσεις

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
παρεισήγαγπαρεισαγάγ παρεισαγάγ
παρεισήγαγ παρεισαγάγ παρεισαγάγ παρεισάγαγ
παρεισήγαγ παρεισαγάγ παρεισαγάγ παρεισαγαγ
παρεισηγάγ παρεισαγάγ παρεισαγάγ
παρεισηγάγ παρεισαγάγ παρεισαγάγ παρεισαγάγ
παρεισήγαγ παρεισαγάγ παρεισαγάγ παρεισαγαγ/