παρεισαγαγεῖν : Να κλιθεί ο αόριστος β’ σε όλες τις εγκλίσεις της μέσης φωνής

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ασκήσεις

Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική
παρεισηγαγπαρεισαγάγπαρεισαγαγ
παρεισηγάγπαρεισαγάγπαρεισαγάγπαρεισαγαγ
παρεισηγάγ παρεισαγάγ παρεισαγάγ παρεισαγαγ
παρεισηγαγπαρεισαγαγπαρεισαγαγ
παρεισηγάγπαρεισαγάγπαρεισαγάγπαρεισαγάγ
παρεισηγάγπαρεισαγάγπαρεισαγάγπαρεισαγαγ/