Άσκηση συμπλήρωσης κενών στα ουσιαστικά της Β' κλίσης doc