Να βρεθούν οι υποθετικές, οι εναντιωματικές, οι παραχωρητικές και οι χρονικές προτάσεις doc

Νέα Ελληνική Γλώσσα  επιρρηματικές προτάσεις  αρχική