Γράψε τους τύπους των παρακάτω αριθμητικών doc

Νέα Ελληνική Γλώσσα  αριθμητικά  αρχική

ψηφίο 2 6
απόλυτα
τακτικά
πολλαπλασιαστικά
αναλογικά
περιληπτικά