Κατάταξε τα αριθμητικά στη σωστή κατηγορία 

Νέα Ελληνική Γλώσσα  αριθμητικά  αρχική

ψηφίο απόλυτα τακτικά πολλαπλασιαστικά αναλογικά περιληπτικά
2
6