Γράψε τους τύπους των παρακάτω αριθμητικών doc

Νέα Ελληνική Γλώσσα  αριθμητικά  αρχική

ψηφίο απόλυτα τακτικά πολλαπλασιαστικά αναλογικά περιληπτικά
2
6