Γράψε τους τύπους των παρακάτω αριθμητικών doc

ψηφίο 2 6
απόλυτα
τακτικά
πολλαπλασιαστικά
αναλογικά
περιληπτικά


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός