Άσκηση στις δεικτικές αντωνυμίες άσκηση

1. Τί ἔχεις ἐν (ὅδε, ἥδε, τόδε) τῇ χειρί, τί ἐν ἐκείν; (ἐκεῖνος, -η, -ο)
2. Ἐν ταῖς πλουσίαις ἐκείν (ἐκεῖνος, -η, -ο) κώμαις οἱ στρατιῶται σίτου καὶ οἴνου πολλοῦ ἔτυχον καὶ πολὺν χρόνον μετὰ (οὗτος, αὕτη, τοῦτο), διηγοῦντο τὴν εὐτυχίαν (οὗτος, αὕτη, τοῦτο) τὰς εὐτυχεῖς ἐκείν (ἐκεῖνος, -η, -ο) ἡμέρας.
3. Ὁ δὲ πατὴρ ἐπὶ τῷ τοιούτ (τοιοῦτος, -η, -ον) τοῦ παιδὸς τρόπῳ ἥσθη καὶ εἶπεν.
4. Ὅσαι ἐπιθυμίαι ψυχῆς τοσοῦτ (τοσοῦτος, -η, -ο) καὶ δεσπόται.
5. Ὁ δὲ πατὴρ ἤρετο αὐτὸν, εἰ μάθοι σοφόν, τι ἐν τῇ τοιαύτ (τοιοῦτος, -η, -ον) διατριβῇ παρ' ἐκείν (ἐκεῖνος, -η, -ο) τῷ φιλοσόφῳ.