Να μεταφέρετε τους τύπους ευκτικής που σας δίνονται στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού doc

Ασκήσεις  Αρχική
ρηματικός τύπος ο άλλος αριθμός ρηματικός τύπος ο άλλος αριθμός
παιδευσαίμεθαπαιδευσαί καταψηφίσαισθεκαταψηφίσαι
στρατοπεδεύσοιντοστρατοπεδεύσοικεχαρισμένον εἴη κεχαρισμένα
καταγεγραμμένοι εἴητε καταγεγραμμένος πυνθανοίμην πυνθανοί
τρέφοιοτρέφοι μετασκευασοίμηνμετασκευασοί
δεδιωγμένοι εἶενδεδιωγμένος νομίσαιτο νομίσαι