Άσκηση στα ομαλά παραθετικά άσκηση

α) Οἱ ὀφθαλμοὶ πιστ (πιστός, αρσ. συγκρ.) μάρτυρές εἰσι τῶν ὤτων.
β) Ἐν Κρήτῃ τὸ Ἰδαῖον ὄρος ὑψηλ (ὑψηλός, ουδ. υπερθ.) τῶν ἐν τῇ νήσῳ ὀρέων ἐστίν.
γ) Σωκράτη, τὸν σοφ (σοφός, αρσ. υπερθ.) καὶ δικαι (δίκαιος, αρσ. υπερθ.) πάντων τῶν ἀνθρώπων, οἱ δικασταὶ θανάτου ἄξιον ἡγήσαντο.
δ) Οὐδὲν γλυκ (γλυκύς, ουδ. συγκρ.) μέλιτος καὶ ἰσχυρ (ἰσχυρός, ουδ. συγκρ.) λέοντος.
ε) Ἐν τῇ παρὰ τοῖς Αἰγὸς ποταμοῖς μάχῃ τὸ Λυσάνδρου ναυτικὸν ἀσθεν (ἀσθενής, αρσ. συγκρ.) ἦν τῶν Ἀθηναίων.
στ) Περικλῆς ἦν δειν (δεινός, αρσ. υπερθ.) καὶ ἱκαν (ἱκανός, αρσ. υπερθ.) λέγειν.
ζ) Φίλος μοι ὁ Πλάτων φιλ (φίλος, θηλ. υπερθ.) δὲ ἡ ἀλήθεια.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός