Άσκηση στα παραθετικά των επιρρημάτων άσκηση

1. Πιστεύομεν (μάλα, συγκρ.) τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν ὀφθαλμοῖς ἤ τοῖς τῶν ἄλλων λόγοις.
2. Ἀπέχετε τὰς χεῖρας τῶν ἀλλοτρίων, ἵνα ἀσφαλ (ἀσφαλῶς, συγκρ.) τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν οἴκους ἔχητε.
3. Οἱ στρατιῶται ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας (ταχὺ, συγκρ.) ἤ ὡς ἄν τις ᾢετο.
4. (εὖ, συγκρ.) ὄπισθεν τοῦ ποταμοῦ ἀναμένειν τοὺς πολεμίους ἤ ἐν τῷ σταθμῷ.
5. Οὐδεὶς δικαι (δικαίως, συγκρ.) καὶ σεμν (σεμνῶς, συγκρ.) ἐδίκαζε τῆς ἐν Ἀρείῳ Πάγῳ Βουλῆς.
6. Ξέρξης περὶ ἀγορὰν (μάλα, υπερθ.) πλήθουσαν προσέβαλε τοῖς περὶ Λεωνίδαν ἐν Θερμοπύλαις.
7. Ἀρίστη πόλις ἡ ὀλ (ὀλίγον, υπερθ.) ῥητόρων ἀκούουσα.
8. Πάντες ποιοῦσι ῥᾷ (ῥαδίως, υπερθ.) καὶ τάχ (ταχύ, υπερθ.)