Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:  doc

προηγούμενηΑσκήσεις  Αρχική επόμενη

β΄ εν. προστ. παρακ. ρ. δουλεύωδεδουλευκὼς
γ΄ πληθ. προστ. παρακ. ρ. πιστεύω πεπιστευκότες
β΄ εν. προστ. αορ. ρ. ἑρμηνεύωἑρμήνευ
β΄ εν. προστ. παρακ. ρ. ἀκούωἀκηκοὼς
γ΄ εν. προστ. παρακ. ρ. παρασκευάζωπαρεσκευακὼς
β΄ πληθ. προστ. ενεστ. ρ. κρύπτωκρύπτε