Να μεταφέρετε τους τύπους των ρημάτων στην προστακτική ενεστώτα και αορίστου διατηρώντας σταθερά το πρόσωπο και τον αριθμό doc

Ασκήσεις  Αρχική

οὗτος Ενεστώτας Αόριστος
γράφει γραφγρα
πράττει πραττπρα
κηρύττει κηρυττκηρυ
ὑμεῖς Ενεστώτας Αόριστος
κρύπτετε κρύπτ κρύ
ταράττετε ταράττ ταρά
πείθετε πείθ πεί