Να γράψετε τους τύπους προστακτικής ενεστώτα και παρακειμένου που ζητούνται: doc

προηγούμενηΑσκήσεις  Αρχική επόμενη

τύποςενεστώτας παρακείμενος
οὗτοι (δανείζω)δανειζ &
δανειζ
δεδανεικότες
σύ (θεραπεύω) θεράπευτεθεραπευκὼς
οὗτος (γράφω) γραφγεγραφὼς