Άσκηση στην προστακτική (συμπλήρωση χαρακτήρων στα αφωνόληκτα) doc

Ασκήσεις  Αρχική
ουρανικόληκτα χειλικόληκτα οδοντικόληκτα
---- --
τέταο κεκάλυο πέπειο
τετάθω κεκαλύθω πεπείθω
---- --
τέταθε κεκάλυθε πέπειθε
τετάθων κεκαλύθων πεπείθων