Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο προστακτικής του ρήματος που δίνεται σε παρένθεση doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Σῶ (σῴζω, αόρ.) Κύριε, τον λαόν Σου.
β. Πάτα (πατάσσω, αόρ.) μέν, ἄκου (ἀκούω, αόρ.) δέ,
γ. Σπεῦ (σπεύδω, ενεστ.) βραδέως.
δ. Οὗς ὁ θεός συνέζευξεν ἄνθρωπος μή χωρι (χωρίζω, ενεστ.).