Να βάλεις -ο ή -ω στα παραθετικά των επιθέτων άσκηση