Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους οριστικής στην υποτακτική του ίδιου χρόνου, διατηρώντας το πρόσωπο και τον αριθμό  doc

Ασκήσεις  Αρχική
ρηματικός τύπος υποτακτική
διαλέλυσθεδιαλελυμένοι
ἐπαύσαντοπαύ
πειθόμεθαπει
ἐγράψωγρά
πέπρακταιπεπραγμένος
βλάπτομαιβλά
ἀπήλλαχθεἀπηλλαγμένοι
ἐκομισάμεθακομι