Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον σωστό τύπο υποτακτικής του ρήματος που δίνεται στην παρένθεση:  doc

Ασκήσεις  Αρχική
α. Δέομαι οὖν ὑμῶν καταψηφίσασθαι Λεωχάρους, ἵν’ ἅ ἡμῖν οἱ πρόγονοι κατέλιπον (= κληροδότησαν) ἡμεῖς κομι (κομίζομαι, αόρ.) καί μή μόνον τά ὀνόματα αὐτῶν ἔχωμεν, ἀλλά καί τά χρήματα.
β. Ἐκεῖ μέν γάρ γέγραπται τα τείχη καθαιρεῖν (= να γκρεμίσουμε), ἐν δέ τοῖσδε ἔξεστιν (= είναι δυνατόν) οἰκοδομεῖν ναῦς ἐκεῖ μέν δώδεκα κεκτῆσθαι, νῦν δ’ ὁπόσας ἄν ὑμεῖς βούλ (βούλομαι, ενεστ.).
γ. Ὅστις ἄν οὖν ὑμῶν βούλ (βούλομαι, ενεστ.) ἤ οικονομικός ἤ δημηγορικός ἤ στρατηγικός γενέσθαι ἤ ὅμοιος Ἀχιλλεῖ ἤ Αἴαντι ἤ Νέστορι ἤ Ὀδυσσεῖ, ἐμέ θεραπευέτω (= ας με ακολουθήσει).
δ. Ἤν δ’ ἐλευθεροῦντες φαίν (φαίνομαι, ενεστ.), τό κράτος τοῦ πολέμου βεβαιότερον ἕξετε.