Να βρεθεί το είδος των μετοχών 

Ασκήσεις    Αρχική    Προηγούμενη Άσκηση
Διάλεξε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα
α. Οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἔσται τῶν νῦν περὶ τῆς εἰρήνης γνωσθέντων , ἤν μὴ ἡμεῖς καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ὀρθῶς _____ (βουλεύομαι, αόρ.).
β. Ἵνα τοίνυν μὴ ἡμεῖς _____ (μάχομαι, ενεστ.) ἐν τοῖς λόγοις φίλοι ὄντες , ἀπόδεξαί μου ὃ λέγω.
γ. Οὐ μόνον δὲ αὐτῶν ἕνεκα τῶν παρανομούντων , ἵνα δίκην διδῶσιν, ἐπιμελεῖσθαι ἄξιον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ὅπως τούτους ὁρῶντες δικαιότεροι καὶ σωφρονέστεροι _____  (γίγνομαι, ενεστ.).
δ. Ἔστιν δ' οὐ χαλεπὸν τυχεῖν τούτων, ἤν ἐθελήσῃς κοινὸς ἅπασιν γενέσθαι καὶ _____   (παύομαι, αόρ.) ταῖς μὲν τῶν πόλεων οἰκείως ἔχων , πρὸς δὲ τὰς ἀλλοτρίως διακείμενος .
ε. Ἦν δὲ ὑπὸ Ἥρας δι’ αὐτὸ τοῦτο τεταγμένος , ὅπως _____   (ἀνταγωνίζομαι, αόρ.) τῷ Ἡρακλεῖ.