Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον σωστό τύπο υποτακτικής του ρήματος που δίνεται στην παρένθεση. doc

Ασκήσεις  Αρχική Επόμενη Άσκηση
α. Οὐδὲν γὰρ ὄφελος ἔσται τῶν νῦν περὶ τῆς εἰρήνης γνωσθέντων, ἤν μὴ ἡμεῖς καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ὀρθῶς βουλευ (βουλεύομαι, αόρ.).
β. Ἵνα τοίνυν μὴ ἡμεῖς μαχ (μάχομαι, ενεστ.) ἐν τοῖς λόγοις φίλοι ὄντες, ἀπόδεξαί μου ὃ λέγω.
γ. Οὐ μόνον δὲ αὐτῶν ἕνεκα τῶν παρανομούντων, ἵνα δίκην διδῶσιν, ἐπιμελεῖσθαι ἄξιον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, ὅπως τούτους ὁρῶντες δικαιότεροι καὶ σωφρονέστεροι γίγν (γίγνομαι, ενεστ.).
δ. Ἔστιν δ' οὐ χαλεπὸν τυχεῖν τούτων, ἤν ἐθελήσῃς κοινὸς ἅπασιν γενέσθαι καὶ παύ (παύομαι, αόρ.) ταῖς μὲν τῶν πόλεων οἰκείως ἔχων, πρὸς δὲ τὰς ἀλλοτρίως διακείμενος.
ε. Ἦν δὲ ὑπὸ Ἥρας δι’ αὐτὸ τοῦτο τεταγμένος, ὅπως ἀνταγωνί (ἀνταγωνίζομαι, αόρ.) τῷ Ἡρακλεῖ.