Στις προτάσεις που ακολουθούν να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο της οριστικής του παρακειμένου doc

α. ῾Η πόλις ἡμῶν σύμπασαν τὴν ῾Ελλάδα πολλάκις ἤδη σω (σῴζω).
β. ῾Ημεῖς στρατεύ (στρατεύω) ἐπὶ βασιλέα.
γ. ῾Υμεῖς ταῦτα πρά (πράττω) κατὰ τοὺς θεῶν ὅρκους.
δ. Σὺ δὲ φρόντι (φροντίζω), ὥστε μηδὲν τῶν ἐπιτηδείων ἐλλείπειν
ε. ᾽Αλκιβιάδης βλα (βλάπτω) τοὺς συνόντας