Να συμπληρώσετε καθέτως τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων των παρακάτω ρημάτων doc

 
ενεστώτας γυμνάζειςπιστεύ σκευάζ
παρατατικός γύμναζ πίστευἐσκεύαζε
μέλλοντας γυμνά πιστεύ σκευά
αόριστος γύμναἐπίστευσαν σκεύα
παρακείμενος γύμνα πιστεύ σκεύα
υπερσυντέλικος γυμνά πιστεύ σκευά