Να μεταφέρετε τα υπογραμμισμένα ρήματα στην οριστική του παρακειμένου και του υπερσυντελίκου: doc

Ασκήσεις  Αρχική

πρόταση

παρακείμενοςυπερσυντέλικος
α. ᾽Εγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ἐμαυτῷ πιστεύω... πίστευ πιστεύ
β. Θαυμάζω δὲ Λακεδαιμονίων πάντων μάλιστα. θαύμα θαυμά
γ. Καὶ οὐ τοῦτο μόνο συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις... βούλευ βουλεύ
δ. ...οὔτε τὸ κοινὸν τῆς πόλεως βλάπτει. βλα βλά