Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στην α.ε.: doc

νέα ελληνικά αρχαία ελληνικά
έχει αλλάξει (ἀλλάττω)
έχουμε φυλάξει (φυλάττω)
είχες καταδιώξει (διώκω)
είχαν γράψει (γράφω)