Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς τους όρους τους doc

Να εξετάσετε αν ο χαρακτηρισμός των προτάσεων είναι σωστός ή λανθασμένος και να δώσετε τη δική σας απάντηση

η πρόταση επειδή είναι
α. Οὔποτε ὁ ἐχθρός φίλος ἐστίν:

σύνθετη;

β. Ὁ Αλκιβιάδης ὤχετο:

επαυξημένη;

γ. Πολιτεία τροφή ἀνθρώπων ἐστί:

σύνθετη;

δ. Θηραμένης ἡρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα:

ελλειπτική;

ε. Αἱ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαί:

επαυξημένη;

στ. Ἀθηναῖοι ἐπείθοντο τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς νόμοις:

απλή;

ζ. Σόλων ἦν νομοθέτης:

απλή;